Tisková zpráva k projektu ROZVOJ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE – CHYTŘE, EFEKTIVNĚ, S PROSPERITOU

6. 12. 2019 Autor: Iva Skalská

Tisková zpráva k projektu ROZVOJ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE – CHYTŘE, EFEKTIVNĚ, S PROSPERITOU
K 31. 10.2019 končí 20ti měsíční realizace projektu Rozvoj královéhradeckého kraje – chytře, efektivně, s prosperitou. Projekt byl spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost (registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007370). Projekt rozvíjel koncepční přístup k vyváženému rozvoji regionu Královéhradeckého kraje při uplatnění moderních přístupů v souladu s místní Agendou 21, zásadami udržitelného rozvoje a SMART řešení.

V rámci projektu bylo rozvíjeno partnerství v regionu a podporován komunitní přístup při strategickém plánování. Byla navázána spolupráce s regionálními partnery, byla vytvořena široká komunikační platforma napříč sektory a byl kladen důraz na zjišťování potřeb pro rozvoj regionu.

Projekt byl rozdělen na dílčí aktivity, v rámci kterých bylo zpracováno 6 strategických a koncepčních dokumentů:

V aktivitě Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ byla vytvořena propracovaná a široce zaměřená „hlavní“ strategie rozvoje Královéhradeckého kraje, která vytyčuje zásadní směry v území tak, aby byl region připraven na další ekonomický, demografický a politický vývoj v širším územním kontextu. Tato strategie slouží jako pevný rámec pro další dílčí tematické rozvojové dokumenty. Součástí aktivity bylo také zpracování dílčího konceptu Královéhradecký kraj - Chytrý region, který je jedinečným materiálem specifikující témata a potřeby rozvoje regionu v oblasti uplatnění SMART přístupů a technologií s podtextem „Inovace pro region aneb proč a jak být chytrým regionem“. Více na https://www.chytryregion.cz/ https://www.chytryregion.cz/koncepce_chytry_region

V aktivitě Krajské segmentové koncepční dokumenty byly vytvořeny čtyři dílčí tematické koncepce směřující do tří pilířů udržitelného rozvoje Královéhradeckého kraje: ekonomického, sociálního a environmentálního. V ekonomickém pilíři udržitelného rozvoje se propojují politiky strategických aktivit v oblasti trhu práce a zaměstnanosti s rozvojem ekonomiky a konkurenceschopnosti Královéhradeckého kraje a byla zpracována ucelená Strategie zaměstnanosti Královéhradeckého kraje na období 2021+ a Strategie investičních příležitostí. V sociálním pilíři byla zpracována krajská koncepce zdraví. V environmentálním pilíři udržitelného rozvoje byl zpracován koncepční dokument Ucelená politika samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě, jehož cílem bude vytvoření podmínek pro kvalitní strategické plánování a rozvoj vodního hospodářství v Královéhradeckém kraji.

Prvních pět dokumentů zpracovalo CIRI – Centrum investic, rozvoje a inovací, příspěvková organizace Královéhradeckého kraje. Ucelenou politiku samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě zpracovalo konsorcium firem pod záštitou DHI, a.s. Praha.

Ucelená Politika Královéhradeckého kraje o vodě byla zpracována pro potřeby rozhodovacích procesů Královéhradeckého kraje v otázkách, týkajících se záležitostí vodního hospodářství na území kraje v rámci jeho samostatné působnosti. Její použití bude zejména při tvorbě zásad územního rozvoje, pořizování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací, dotační politiky či procesu plánování v oblasti vod. Jedná se svým způsobem o ojedinělý odborný materiál, který vychází z programového prohlášení Rady Královéhradeckého kraje.

Více na https://www.chytryregion.cz/strategie