2007::Dotační řízení v sociální oblasti pro rok 2007 - doplňkový program

28. 3. 2007 Autor: Kateřina Ulíková

Královéhradecký kraj vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2007 v sociální oblasti ve dvou programech


Královéhradecký kraj

vyhlašuje

výběrové dotační řízení k poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2007 v

Program podpory služeb navazujících, kooperujících a souvisejících se službami definovanými v zák. č. 108/2006 Sb.

Tento program je určen pro projekty zaměřené na poskytování služeb, které nejsou uvedeny v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ale které se sociálními službami podle tohoto zákona souvisejí, navazují na ně, nebo s nimi spolupracují. Působnost těchto služeb je vymezena územím Královéhradeckého kraje.

Podporovány budou projekty zaměřené na tyto aktivity:

 • provoz mateřských center
 • prevence kriminality (neinvestiční projekty podporující sociální prevenci)
 • dobrovolnictví a komunitní spolupráce
 • integrace cizinců a menšin
 • specifická přednášková a vzdělávací činnost
 • podpora svépomocných aktivit
 • zdravotně sociální služby
 • dopravní služby
 • zvyšování povědomosti veřejnosti o sociálních službách
 • specifické poradenství, které není obsahem zákona č. 108/2006 Sb.
 • aktivity zaměřené na zdravotní péči o problémové uživatele drog

V dotačním řízení pro rok 2007 mají prioritu takové sociální služby, které jsou poskytovány s cílem naplnit individuální potřeby uživatelů, umožňují uživateli vést běžný život ve svém přirozeném prostředí, podporují uživatele v zapojení se do místní komunity a předcházejí tak jeho vyloučení ze společenského života. Preferovány budou současně také služby, které podporují sociální soudržnost místních společenství (obcí a mikroregionů) a jsou součástí komunitních a jiných regionálních plánů sociálních služeb.

Dotace bude přednostně poskytnuta žadatelům, kteří na projekt obdrželi (nebo žádají) dotace od jiných donátorů. Dotace nebude poskytována na samostatné jednorázové aktivity (festival, akce konané při příležitosti Dne matek, dne dětí…). Tyto aktivity však mohou být podpořeny jako součást projektu dlouhodobého charakteru.

Podmínky dotačního řízení:

Projekt musí být realizován v roce 2007 a musí být odevzdán na předepsaném formuláři. Dotace z rozpočtu kraje je poskytována na základě Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2007 předložené Královéhradeckému kraji v závazné formě, ve dvou písemných vyhotoveních (jeden originál, jedna kopie) se všemi požadovanými přílohami - podrobné informace jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací - ke stažení v příloze.

Formulář žádosti a metodika jsou k dispozici na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pražská 322, Hradec Králové 2, PSČ 500 02 a na internetové adrese: www.kr-kralovehradecky.cz

Do dotačního řízení Královéhradeckého kraje se zařazují žádosti, podané nejpozději do 4. května 2007 včetně. Rozhodující je datum razítka pošty nebo podatelny krajského úřadu.

Žádosti podávejte na adresu:
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Wonkova 1142
500 02 Hradec Králové 2

Soubory ke stažení