2007::Dotační řízení v sociální oblasti pro rok 2007 - hlavní program

26. 3. 2007 Autor: Kateřina Ulíková

Královéhradecký kraj vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2007 v sociální oblasti ve dvou programech


Královéhradecký kraj

vyhlašuje

výběrové dotační řízení k poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2007 v

Programu podpory nestátních neziskových subjektů, fyzických osob, obcí a jejich příspěvkových organizací poskytující sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb. na území Královéhradeckého kraje pro rok 2007

Tento program je určen pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jejichž působnost je vymezena územím obce či kraje a na jejichž poskytování má obec, kraj zájem. Program je určen pouze na dofinancování služeb, které podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV) nebo jiný ústřední orgán státní správy, případně jsou financovány prostřednictvím Evropského sociálního fondu.

Dotaci může žadatel, resp. příjemce použít na podporu všech typů sociálních služeb určených pro všechny cílové skupiny.

V dotačním řízení pro rok 2007 mají prioritu takové sociální služby, které jsou poskytovány s cílem naplnit individuální potřeby uživatelů, umožňují uživateli vést běžný život ve svém přirozeném prostředí, podporují uživatele v zapojení se do místní komunity a předcházejí tak jeho vyloučení ze společenského života. Preferovány budou současně také služby, které podporují sociální soudržnost místních společenství (obcí a mikroregionů) a jsou součástí komunitních a jiných regionálních plánů sociálních služeb.

Podmínky dotačního řízení:

Projekt musí být realizován v roce 2007 a musí být odevzdán na předepsaném formuláři. Dotace z rozpočtu kraje je poskytována na základě Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2007 předložené Královéhradeckému kraji v závazné formě, ve dvou písemných vyhotoveních (jeden originál, jedna kopie) se všemi požadovanými přílohami - podrobné informace jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací - ke stažení v příloze.

!!!POZOR!!! ZMĚNA PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE. K ŽÁDOSTI PŘILOŽÍ JEŠTĚ KOPII AKTUÁLNÍHO CENÍKU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB. Žadatelé, kteří dokument nedoloží budou k tomu obratem vyzváni.

Formulář žádosti a metodika jsou k dispozici na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pražská 322, Hradec Králové 2, PSČ 500 02 a na internetové adrese: www.kr-kralovehradecky.cz

Do dotačního řízení Královéhradeckého kraje se zařazují žádosti, podané nejpozději do 4. května 2007 včetně. Rozhodující je datum razítka pošty nebo podatelny krajského úřadu.

Žádosti podávejte na adresu:

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Wonkova 1142
500 02 Hradec Králové 2

Soubory ke stažení