Soupis základních podkladů potřebných k provedení přezkoumání hospodaření

1. 2. 2023 Autor: Roman Pavlíček

Soupis základních podkladů potřebných k provedení přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí za rok 2022

 

 • zápisy ze zasedání rady a zastupitelstva,
 • rozpočtový výhled (střednědobý výhled rozpočtu), rozpočtové provizorium, rozpočet na rok 2022, rozpočtová opatření k roku 2022, závěrečný účet za rok 2021 (evidence jejich zveřejňování i v elektronické podobě),
 • přijatá opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků v předchozím období,
 • účetní sestavy r. 2022: výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – Fin 2-12M, rozvaha a výkaz zisku a ztráty, včetně přílohy k 31.12.2022, při dílčím přezkoumání prováděném v průběhu II. pololetí 2022 pak rozvaha a výkaz Fin 2-12M z posledního uzavřeného měsíce,
 • hlavní kniha, účetní deník a opisy účetních dokladů (předkontace),
 • čerpání přijatých a poskytnutých dotací – smlouva s poskytovatelem, související faktury, včetně jejich zaúčtování,
 • knihy došlých faktur a knihy odeslaných faktur, knihy pohledávek a závazků, upomínky,
 • účetní a pokladní doklady roku 2022, týkající se běžných účtů, rozpočtového hospodaření, zřízených fondů, sdružených prostředků, hospodářské činnosti apod.,
 • živnostenská oprávnění,
 • smlouvy o vytvoření dobrovolných svazků obcí, včetně stanov a osvědčení o registraci,
 • listiny o založení právnických osob (s.r.o., a.s. atd.), zřizovací listiny organizačních složek a příspěvkových organizací,
 • veškeré vnitřní předpisy a směrnice (o majetku, o oběhu účetních dokladů, o způsobu účtování, účtový rozvrh atd.),
 • personální a mzdová agenda (pracovní smlouvy, platové výměry, náplně práce, mzdové listy, dohody o pracovní činnosti a o provedení práce, usnesení zastupitelstva o stanovení výše odměny zastupitelů atd.),
 • evidence majetku (inventární knihy, knihy materiálových zásob, zařazovací protokoly, vyřazovací protokoly, platný aktuální výpis z katastru nemovitostí, který byl použit k inventarizaci, výpis z účtu majitele cenných papírů, listinné cenné papíry),
 • inventurní soupisy majetku, závazků a pohledávek (inventarizace),
 • smlouvy o půjčkách, úvěrech, zástavách majetku, věcných břemenech, kupní, darovací, nájemní, směnné smlouvy a doklady o zveřejnění záměrů pronajmout či prodat majetek obce atd.,
 • dokumentace k výběrovým řízením, dokumentace k veřejným zakázkám,
 • obecně závazné vyhlášky obce (OZV),
 • zprávy s výsledky předcházejících přezkoumání a kontrol hospodaření zřízených a založených organizací, uskutečněných příslušnými kontrolními orgány v roce 2022,
 • ostatní potřebné doklady si vyžádáme při přezkoumání.