10.1 - Žádost o vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace

27. 6. 2014 Autor: Pavel Merunka

 1. 01. Identifikační číslo návodu:   10
   
 2. 02. Kód:   1
   
 3. 03. Pojmenování (název) životní situace:

  Žádost o vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace

   
 4. 04. Základní informace k životní situaci:
  Osoba, která hodlá provozovat vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu, požádá krajský úřad o vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace.
   
 5. 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
  Právnické, fyzické osoby podnikající nebo fyzické osoby, které hodlají provozovat vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu.
   
 6. 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  "Krajský úřad vydá povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace jen osobě která: a) Je oprávněna provozovat živnost podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Bez splnění této podmínky vydá krajský úřad povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace těm obcím, organizačním složkám státu nebo sdružením vlastníků vodovodů a kanalizací, které jsou právnickými osobami, které neprovozují vodovod nebo kanalizaci za účelem dosažení zisku. b) Je vlastníkem vodovodu nebo kanalizace nebo s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace uzavřela smlouvu, která ji opravňuje vodovod nebo kanalizaci provozovat
   
 7. 07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
  v případě, že vodovod nebo kanalizace provozně souvisí s vodovodem nebo kanalizací jiných vlastníků musí být doloženo, že s nimi má vlastník uzavřenou písemnou dohodu podle § 8 odst. 3. c) Sama nebo její odborný zástupce splňuje kvalifikaci odpovídající požadavkům na provozování, správu a rozvoj vodovodů nebo kanalizací, pro které se povolení k provozování vydává, a to v závislosti na počtu fyzických osob trvale využívajících tyto vodovody nebo kanalizace. "
   
 8. 08. Na které instituci životní situaci řešit:
  Podáním žádosti na předepsaném formuláři podle přílohy č. 11 prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích opatřeným zaručeným elektronickým podpisem a současně podáním žádosti ve formátu xls. Žádost se dle ust. 6 odst. 12 zákona o vodovodech a kanalizacích podává v elektronické podobě.
   
 9. 09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové
   
 10. 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení vodního hospodářství - v případě že vlastníte vodovod nebo kanalizaci, kterou trvale využívá alespoň 50 fyzických osob nebo pokud je průměrná denní produkce pitné nebo odpadní vody za dne 10 m3 a více nebo pokud máte vodovd nebo kanalizaci, která provozně souvisí s vodovodem nebo kanalizací pro veřejnou potřebu.
   
 11. 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  Doklady k formuláři žádosti (příloha č. 11 prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích) stanovuje § 6 odst. 12 zákona o vodovodech a kanalizacích.
   
 12. 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  Formulář žádosti je uvedena na adrese: http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=190, a to dle přílohy č. 11 prováděcí vyhlášky z zákonu o vodovodech a kanalizacích ve formátu doc. a dále formulář žádosti ve formátu xls.
   
 13. 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  Poplatky se nevybírají.
   
 14. 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  Pokud má žádost všechny předpsané náležitosti, rozhodne krajský podle § 71 odst. 1 správního řádu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od zahájení řízení, ve složitějších případech do 60 dnů, a to podle ust. § 71 odst. 3 správního řádu.
   
 15. 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
  Provozovatel vodovodu nebo kanalizace (žadatel) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, pokud jím není sám žadatel Odborný zástupce provozovatele Další účastníci řízení, jejichž práva mohou být při vydávání povolení k provozování dotčeny (vychází např. ze smlouvy uzavřené mezi vlastníkem a provozovatelem).
   
 16. 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  Žádné
   
 17. 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  Prostřednictvím datové schránky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (gcgbp3q) nebo prostřednictvím e-podatelny (posta@kr-kralovehradecky.cz) - žádost musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem.
   
 18. 18. Jaké jsou související předpisy:
  Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
   
 19. 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
   
 20. 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  Proti rozhodnutí krajského úřadu může účastník řízení podat odvolání k Ministerstvu zemědělství, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u krajského úřadu, který příslušné rozhodnutí vydal.
   
 21. 21. Nejčastější dotazy :
  Dle ust. § 32 odst. 1 písm. f) zákona o vodovodech a kanalizacích uloží obecní úřad obce s rozšířenou působností , v jehož správním obvodu ke spáchání přestupku došlo, fyzické osobě pokutu, a to až do výše 100 000,- Kč. Dle ust. § 33 odst. 1 písm. f) zákona o vodovodech a kanalizacích uloží obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obodu ke spáchání deliktu došlo, právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě pokutu, a to až do výše 100 000,- Kč.
   
 22. 22. Další informace:
  Co je třeba přiložit k žádosti o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace? Kde najdu formuluřá žádosti? Kdo může vykonávat funkci odborného zástupce provozovatele?
   
 23. 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
  Zákon č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
   
 24. 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
  "Internetové stránky Královéhradeckého kraje, tj. na adrese http://www.kr-kralovehradecky.cz/ nebo http://www.kralovehradeckykraj.eu/
   
 25. 25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
  internetové strány Ministerstva zemědělství, tj. na adrese www.mze.cz nebo www.eagri.cz"
   
 26. 26. Kontaktní osoba:

   
 27. 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství
   
 28. 28. Popis byl naposledy aktualizován:
  "Ing. Zdeněk Štorek, tel. 495 817 194, mob. 736 521 880, e-mail: zstorek@kr-kralovehradecky.cz, kancelář: 1a-P1.103
   
 29. 29. Datum konce platnosti popisu:
  Ing. Pavla Tomášková, tel. 495 817 196, e-mail: ptomaskova@kr-kralovehradecky.cz, kancelář: 1a-P1.103"
   
 30. 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
  5.5.2014