10.4 - Žádost o stavební povolení k vodním dílům

27. 6. 2014 Autor: Pavel Merunka

 1. 01. Identifikační číslo návodu:   10
   
 2. 02. Kód:   4
   
 3. 03. Pojmenování (název) životní situace:

  Žádost o stavební povolení k vodním dílům

   
 4. 04. Základní informace k životní situaci:
  Osoba, která hodlá realizovat stavbu vodního díla, požádá krajský úřad o vydání stavebního povolení
   
 5. 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
  Právnické nebo fyzické osoby nebo fyzické osoby podnikající.
   
 6. 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

   
 7. 07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
  Podáním žádosti na předepsaném formuláři podle přílohy č. 8 vyhlášky Ministerstva zemědělství 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
   
 8. 08. Na které instituci životní situaci řešit:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové
   
 9. 09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství
   
 10. 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  Doklady k formuláři žádosti dle přílohy č. 8 vyhlášky Ministerstva zemědělství 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
   
 11. 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  formulář žádosti je uveden na adrese: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/ziv-prostredi-zemedelstvi/aktuality/vodni-hospodarstvi/adosti-dle-zakona-c--254-2001-sb---o-vodach-a-o-zmene-nekterych-zakonu-vodni-zakon--ve-zneni-pozdejsich-predpisu-49291/
   
 12. 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  Výše polatku za stavební povolení se řídí zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
   
 13. 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  "Pokud má žádost všechny předpsané náležitosti, rozhodne krajský podle § 112 zákona č. 183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na základě dokladů předložených stavebníkem, bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 60 dnů ode dne zahájení stavebního řízení
   
 14. 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  ve zvlášť složitých případech stavební úřad rozhodne nejdéle do 90 dnů."
   
 15. 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
  "Účastenství v řízení se řídí § 109 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. "
   
 16. 16. Elektronická služba, kterou lze využít:

   
 17. 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  Prostřednictvím datové schránky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (gcgbp3q) nebo prostřednictvím e-podatelny (posta@kr-kralovehradecky.cz) - žádost musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem.
   
 18. 18. Jaké jsou související předpisy:
  Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon).
   
 19. 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  prováděcí předpisy zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva zemědělství 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
   
 20. 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  Proti rozhodnutí krajského úřadu může účastník řízení podat odvolání k Ministerstvu zemědělství, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u krajského úřadu, který příslušné rozhodnutí vydal.
   
 21. 21. Nejčastější dotazy :
  Dle § 178 až 181 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
   
 22. 22. Další informace:

   
 23. 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:

   
 24. 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

   
 25. 25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

   
 26. 26. Kontaktní osoba:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství
   
 27. 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  Ing. Pavel Merunka, Ph.D., tel. 495 817 422, e-mail: pmerunka@kr-kralovehradecky.cz
   
 28. 28. Popis byl naposledy aktualizován:
  15.6.2014
   
 29. 29. Datum konce platnosti popisu:

   
 30. 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: