10.5 - Žádost o souhlas vodoprávního úřadu

27. 6. 2014 Autor: Pavel Merunka

 1. 01. Identifikační číslo návodu:   10
   
 2. 02. Kód:   5
   
 3. 03. Pojmenování (název) životní situace:

  Žádost o souhlas vodoprávního úřadu.

   
 4. 04. Základní informace k životní situaci:
  Souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením, popřípadě činnostem, k nimž není třeba jeho povolení, které však mohou ovlivnit vodní poměry, a to: - ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry, - ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakož i skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod - ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích - ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku - ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů V kompetenci krajských úřadů je vydávat souhlas v případě dotčení hraničních toků.
   
 5. 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
  Právnické nebo fyzické osoby nebo fyzické osoby podnikající.
   
 6. 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

   
 7. 07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
  Podáním žádosti na předepsaném formuláři podle přílohy č. 12 vyhlášky Ministerstva zemědělství 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
   
 8. 08. Na které instituci životní situaci řešit:

   
 9. 09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství
   
 10. 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  Doklady k formuláři žádosti dle přílohy č. 12 vyhlášky Ministerstva zemědělství 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
   
 11. 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  formulář žádosti je uveden na adrese: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/ziv-prostredi-zemedelstvi/aktuality/vodni-hospodarstvi/adosti-dle-zakona-c--254-2001-sb---o-vodach-a-o-zmene-nekterych-zakonu-vodni-zakon--ve-zneni-pozdejsich-predpisu-49291/
   
 12. 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  Poplatky se nevybírají.
   
 13. 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  Pokud má žádost všechny předpsané náležitosti, rozhodne krajský podle § 115 odst. 10 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.v jednoduchých případech bezodkladně, nejpozději však do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů.
   
 14. 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  Správce vodního toku, pokud se věc dotýká vodního toku. Obce, pokud může rozhodnutím vodoprávního úřadu dojít k ovlivnění životního prostředí v jejich územním obvodu, avšak nerozhodují v téže věci jako vodoprávní úřady. Další dotčení podle povahy věci.
   
 15. 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

   
 16. 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  Prostřednictvím datové schránky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (gcgbp3q) nebo prostřednictvím e-podatelny (posta@kr-kralovehradecky.cz) - žádost musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem.
   
 17. 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  Zákon 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon).
   
 18. 18. Jaké jsou související předpisy:
  Vyhláška Ministerstva zemědělství 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.
   
 19. 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  Není rozhodnutím ve správním řízení.
   
 20. 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  Dle § 116 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
   
 21. 21. Nejčastější dotazy :

   
 22. 22. Další informace:

   
 23. 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:

   
 24. 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

   
 25. 25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství
   
 26. 26. Kontaktní osoba:
  Ing. Pavel Merunka, Ph.D., tel. 495 817 422, e-mail: pmerunka@kr-kralovehradecky.cz
   
 27. 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  15.6.2014
   
 28. 28. Popis byl naposledy aktualizován:

   
 29. 29. Datum konce platnosti popisu:

   
 30. 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: