Veřejná vyhláška- KÚ KHK vydává stavební povolení na stavbu" I/11 MÚK D11 Plotiště -okružní křižovatka Plotiště"

26. 5. 2023 Autor: odbor dopravy

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, projednal ve stavebním řízení žádost podle § 109 114 stavebního zákona, kterou podal dne 29.06.2022 u zdejšího speciálního stavebního úřadu stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 50341 Hradec Králové, zastoupený na základě plné mocispolečnostíValbek, spol. s r. o., IČO 48266230, Vaňurova 505/17, 460 02 Libereca rozhodl takto:

Vydává STAVEBNÍ POVOLENÍ

na stavbu:

„I/11 MÚK D11 Plotiště –okružní křižovatka Plotiště“

v rozsahu stavebních objektů:

SO 021 Příprava území

SO 101 Zkapacitnění silnice I/11

SO 201 Most na silnici I/11

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Více infromací v příloze

Soubory ke stažení