Veřejná vyhláška - žádost o stanovení rozsahu zápl.úz. a vymezení akt. zóny vodního toku Cidlina pro ř.km 24,539 až 26,023

24. 11. 2022 Autor: Odbor životního prostředí a zemědělství

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel žádost Povodí Labe, státní podnik, jakožto správce významného vodního toku Cidlina o stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Cidlina pro ř. km 24,539 až 26,023, v k. ú. Olešnice nad Cidlinou.

Souřadnice začátku a konce řešeného území: X: 669846, Y: 1048395, X:669044, Y: 1047220 (S-JTSK).

opatření obecné povahy

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst. 1 písmeno o) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „správní řád“), na návrh Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, IČO: 70890005

Více informací v příloze

Soubory ke stažení