Metodická pomoc obcím - veřejné finance

12.3.2019

Pro rok 2020 - Metodická pomoc pro obce a DSO Královéhradeckého kraje, odbor analýz a podpory řízení, oddělení VaFO

Jde o metodické pomůcky pro obce a DSO Královéhradeckého kraje. Metodické pomůcky jsou obsaženy v příloze. Tyto materiály jsou průběžně konzultovány s Ministerstvem financí ČR a byly projednány s oddělením kontroly obcí a analýz Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Tyto pomůcky budou průběžně doplňovány a aktualizovány. Je potřeba však zdůraznit, že postupy uvedené v těchto metodických pomůckách nevyjadřují jediné možné postupy účtování v souladu s předpisy v oblasti účetnictví. Z tohoto důvodu nejsou tyto pomůcky závazné, ale jde pouze o metodicko - doporučující pomůcky.

 

K datu 22. 01. 2020 byla provedena aktualizace Metodické pomůcky 2020 (str. 11, 13, 20, 21, 30 a 39 - označeno zeleně). 

Na stránkách Ministerstva vnitra  - https://www.mvcr.cz/clanek/stanovisko-ministerstva-vnitra-a-ministerstva-financi-k-rozdavani-ochrannych-rousek-obcanum-obce-z-hlediska-zakona-o-obcich-a-predpisu-v-oblasti-ucetnictvi.aspx - naleznete Stanovisko Ministerstva vnitra a Ministerstva financí k rozdávání ochranných roušek občanům obce (z hlediska zákona o obcích a předpisů v oblasti účetnictví) - účtování.

K datu 28. 05. 2020 byla provedena aktualizace Metodické pomůcky 2020 a Metodické pomůcky transfery 2020 (zeleně označeny aktualizace).

K datu 30. 07. 2020 byla provedena aktualizace Metodické pomůcky - transfery 2020, strana 35 (zelená pro rok 2020) - Jednorázový nenávratný příspěvek, kompenzační bonus (koronavir SARS Cov -2).

K datu 03. 08. 2020 byl zveřejněn Rozpis výše jednorázového nenávratného příspěvku jednotlivým obcím podle zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvilosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Cov-2, ve znění pozdějších předpisů.

K datu 08. 09. 2020 byla provedena aktualizace Metodické pomůcky - transfery 2020, str. 13 a 24 (zelená pro rok 2020). 

K datu 22. 09. 2020 byly zveřejněny Pokyny ke zpracování a předložení výkazů měst, městysů, obcí, DSO a příspěvkových organizací za období 09/2020.

Na stránkách Ministerstva financí byly zveřejněny vyhlášky pro rok 2021, viz https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/pravni-predpisy/platna-legislativa--vyhlasky/2021/vyhlasky-pro-rok-2021--pro-ucetnictvi-st-39581.

Úpravy byly provedeny v souvislosti s vyhláškou č. 310/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2021 a týkají se upřesnění obsahového vymezení některých položek přehledu o peněžních tocích.

Dále byla zveřejněna nová verze Metodiky tvorby Pomocného analytického přehledu, viz https://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/metodicke-informace.

V Metodice tvorby PAP pro rok 2021 dochází k aktualizaci Přílohy č. 1 - Číselník Partneři PAP, v návaznosti na číselníky zemí a mezinárodních institucí používaných společně ECB a EUROSTAT, a dále dochází ke zrušení vykazování identifikátorů veřejných zakázek z elektronického tržiště. Aktualizovaná verze se poprvé použije v rámci sestavování PAP k 31. 3. 2021.

 

Na stránkách Ministerstva vnitra ČR byly zveřejněny informace k návrhu příspěvku na výkon státní správy pro rok 2021 https://www.mvcr.cz/clanek/prispevek-na-vykon-statni-spravy-prispevek-na-vykon-statni-spravy.aspx .

 

Na stránkách Ministerstva financí ČR byly zveřejněny nové Zprávy MF – č. 3/2020, které obsahují Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M:  Zprávy MF pro obce a kraje | Legislativa | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz).

 

K datu 9. 12. 2020 byly zveřejněny Pokyny ke zpracování Seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu za rok 2020.

 

K datu 23. 12. 2020 byly zveřejněny Pokyny ke zpracování a předložení výkazů měst, městysů, obcí, DSO a příspěvkových organizací za období 12/2020.

1.2.2018

Informace o výši objemu „prostředků plynoucích za žákem“, které obce získávají v rámci RUD

Aktuální informace o výši příspěvku na žáka naleznete na následujících odkazech:

 

 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/prijmy-kraju-a-obci/financovani-materskych-a-zakladnich-skol/2015/informace-o-vysi-objemu-prostredku-plyno-20529

 

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/prijmy-kraju-a-obci/financovani-materskych-a-zakladnich-skol/2014/informace-k-financovani-materskych-a-zak-19175