Metodická pomoc obcím - právo a ostatní

19.2.2020

Porušení povinnosti při správě cizího majetku, škoda, § 220 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)

Obec může disponovat se svým majetkem (prodávat ho, pronajímat apod.) z ekonomického hlediska i méně výhodně, než jak by to odpovídalo povinnosti sjednat cenu ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá (§ 39 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů). Proto není vyloučeno, aby obec poskytla svůj majetek (např. byt) jiné osobě do nájmu nikoli za nejvyšší dosažitelné nájemné, je-li jeho sjednaná výše nebo bezplatnost nájmu odůvodněna jiným důležitým zájmem obce (§ 38 odst. 1 zákona o obcích), např. nutností plnit sociální, kulturní či obdobné funkce, jejichž prostřednictvím obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů (§ 2 odst. 2 zákona o obcích).

19.2.2020

Právo na informace: dobrovolný svazek obcí jako povinný subjekt

Dobrovolné svazky obcí ve smyslu § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zřízené k uspokojování veřejných potřeb samosprávného charakteru, resp. za veřejným účelem, jsou povinnými subjekty ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

23.10.2019

Číslování budov

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

22.10.2019

Právo na informace: informace o dosaženém vzdělání a odborné způsobilosti zaměstnanců veřejné správy

k § 8a odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 111/2019 Sb. (v textu jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) Informace o dosaženém vzdělání zaměstnanců veřejné správy patří do rozsahu pojmu „veřejná a úřední činnost“ užitého v § 8a odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Informace o vzdělání a odborné způsobilosti vypovídají o základních předpokladech pro výkon úředních činností dotčených zaměstnanců povinného subjektu.

22.10.2019

Správní řízení: oprávnění zástupce zastupovat obec

k § 33 odst. 1 správního řádu (č. 500/2004 Sb.) K prokázání oprávnění zástupce zastupovat ve správním řízení obec postačí plná moc, která je podepsaná starostou obce, jak stanoví § 33 odst. 1 správního řádu. Pro správní řízení přitom není významné, zda tento úkon byl schválen příslušným orgánem obce, neboť se nejedná o hmotněprávní úkon (jednání), který by byl pro absenci předchozího souhlasu příslušného orgánu obce stižen soukromoprávní sankcí jeho neplatnosti.

22.10.2019

Správní řízení: systémová podjatost

k § 14 odst. 1 správního řádu (č. 500/2004 Sb.) Posuzovat tzv. systémovou podjatost (§ 14 odst. 1 správního řádu) úředníků územně samosprávného celku (ve smyslu usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 11. 2012, čj. 1 As 89/2010-119, č. 2802/2013 Sb. NSS) nepřichází v úvahu ve věci, v níž úřad tohoto celku rozhoduje v jeho samostatné působnosti.

22.10.2019

Místní referendum: pravomoc pro posouzení návrhu na konání místního referenda; lhůta pro posouzení bezvadnosti návrhu

k § 12 odst. 2 a § 57 odst. 1 písm. a) zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů V případě, že přípravný výbor ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, reaguje na výzvu, která směřuje k odstranění nedostatků návrhu na konání referenda tím, že tyto nedostatky fakticky odstraňuje, počíná běžet nová lhůta od doručení podání, jímž jsou nedostatky fakticky průběžně odstraňovány. V ní přísluší posouzení bezvadnosti doplněného návrhu na konání místního referenda výhradně obecnímu úřadu nebo magistrátu, nikoli krajskému soudu, pokud by se na něj přípravný výbor souběžně obrátil s návrhem podle § 57 odst. 1 písm. a) téhož zákona.

3.10.2019

Aktivita České advokátní komory - Advokáti do škol

 

Aktivita České advokátní komory nazvaná Advokáti do škol, kterou svou záštitou podpořili také ministr spravedlnosti a ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Jde o bezplatnou vzdělávací aktivitu advokátů, kteří ve svém volném čase po předchozí dohodě s pedagogy navštěvují základní a střední školy a s žáky a se studenty debatují o právu. Cílem této aktivity je zvýšení právního vědomí a rozšíření obecných vědomostí mladé generace o jednotlivých právnických profesích.

Všechny informace o Advokátech do škol jsou zveřejněny na webových stránkách České advokátní komory (zde: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=19639)