Rozvoj kraje - aktuální informace

12.11.2021

Vyhlášení 1. výzvy nadnárodního programu Interreg Central Europe 2021-2027

První výzva nadnárodního programu Interreg Central Europe 2021-2027 bude otevřena od 15. 11. 2021, kdy budou zveřejněny i dokumenty k podávání žádostí o dotaci. Úspěšným projektům má být v 1. výzvě přiděleno až 30 % rozpočtu programu! Termín ukončení 1. výzvy byl stanoven na 23. 2. 2022. Na webu programu je už teď před zahájením výzvy dostupný programový dokument, aplikace Community s možností vyhledávání partnerství, a také videa k obsahu každého ze specifických cílů.

V souvislosti s výzvou připravuje Oddělení programů nadnárodní a meziregionální spolupráce MMR ČR dne 18. 11. 2021 národní Infoden.

3.11.2021

Nové výzvy ve Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis + pozvánka na školení

Euroregion Glacensis vyhlašuje dvě výzvy pro předkládání projektových žádostí do Fondu mikroprojektů, prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit. Jedna z výzev je zaměřena na tzv. "zjednodušené metody vykazování výdajů", kdy se při vyúčtování mikroprojektu dokládá pouze minimum dokumentů.

V pondělí 22. 11. 2021 se bude v Hradci Králové konat školení pro žadatele, které bude právě zaměřeno především na informace a pravidla tzv. „zjednodušeného vykazování výdajů“ v prioritní ose 4. Více informací je k dispozici zde.

13.10.2021

Upozornění

POZOR! U žádostí o dotaci je nově nutné doložit údaje o skutečném majiteli právnické osoby ve formě úplného výpisu [ust. § 10a odst. (3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů] – netýká se právnických osob uvedených v ust. § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (např. územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí, školská právnická osoba zřízená územním samosprávným celkem či dobrovolným svazkem obcí, příspěvková organizace územního samosprávného celku, církev/náboženská společnost/ostatní právnické osoby podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti).

12.10.2021

Týden vzdělávání dospělých 2021

Týden vzdělávání dospělých se v Královéhradeckém kraji uskuteční v termínu od 8. do 12. listopadu 2021. Níže naleznete informace o programu.