Metodická pomoc obcím - právo a ostatní

29.11.2021

Sbírka právních předpisů ÚSC a některých správních úřadů

Dne 3. února 2021 byly ve Sbírce zákonů vyhlášeny zákony č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen "zákon o Sbírce právních předpisů"), a č. 36/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Platné znění příslušných zákonů je uvedeno v příloze tohoto sdělení.

Výše uvedené právní předpisy ukládají Ministerstvu vnitra, aby zřídilo a od 1. ledna 2022 zajistilo provoz informačního systému Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen "Sbírka právních předpisů"). Současně ukládá obcím, krajům, hlavnímu městu Praze a některým správním úřadům, aby v tomto informačním systému vyhlašovaly právní předpisy vydávané v jejich působnosti (nevyhlašované ve Sbírce zákonů) a zveřejňovaly některé další zákonem stanovené akty relevantní pro výkon veřejné správy (posledně jmenovaná povinnost platí rovněž pro příslušné orgány dozoru nad zákonností právních předpisů a Ústavní soud).

Cílem zveřejněných materiálů je poskytnout budoucím uživatelům informačního systému Sbírky právních předpisů základní informace o nové právní úpravě a povinnostech obcí, krajů a příslušných orgánů veřejné moci při vyhlašování právních předpisů či zveřejňování některých dalších zákonem stanovených aktů od 1. ledna 2022.

 

https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/sbirka-pravnich-predpisu-usc-a-nekterych-spravnich-uradu.aspx

3.11.2021

SVOBODNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM

UDĚLENÍ SOUHLASU S POSKYTNUTÍM INFORMACE; KONKLUDENTNÍ SOUHLAS; DOBROVOLNÉ POSKYTNUTÍ INFORMACE POVINNÉMU SUBJEKTU; INFORMACE JAKO PODKLAD PRO ROZHODNUTÍ POVINNÉHO SUBJEKTU

19.7.2021

Změna způsobu publikace veřejnoprávních smluv

Změna způsobu publikace veřejnoprávních smluv (dále jen „VPS“) od 01.01.2022 v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 36/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, jímž se mj. mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

8.2.2021

Novelizace zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (viz příloha). Tento zákon nabývá účinnosti (většina jeho ustanovení) 01. 06. 2021. K datu účinnosti tohoto zákona o evidenci skutečných majitelů je pak navázána účinnost některých ustanovení zákona č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.Tento zákon č. 527/2020 Sb. mimo jiné s účinností od 01. 06. 2021 mění též zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách  - viz část devátá a část dvacátá první – viz příloha. Tato novela zavádí povinnost zkoumat skutečné majitele právnických osob podle zákona o evidenci skutečných majitelů, a to jak v případě veřejných zakázek, tak v případě poskytování dotací. 

8.2.2021

Nový zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

Ve Sbírce zákonů vyšel  zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (viz příloha). Tento právní předpis zavádí s účinností od 01. 01. 2022 elektronickou sbírku právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. 

Zároveň se shora uvedeným zákonem vyšel ve Sbírce zákon č. 36/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (viz příloha). Tímto zákonem dochází k novelizaci velkého množství právních předpisů, a to s účinností opět od 01. 01. 2022 (velká většina ustanovení).

 

18.1.2021

Standardy kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na úseku střetu zájmů

Ministerstvo spravedlnosti vydalo tzv. Standardy kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na úseku střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad bude v intencích tohoto metodického materiálu postupovat v případě kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na úseku zákona o střetu zájmů. Standardy naleznete v příloze.